Rólunk
   Termékeink
   Szolgáltatásaink
   Üzleteink
   Akciók
   ÁSZF
   Ajánlatkérő lap

F+F Csapágy-Simmering Bt.
E-mail: info@ffcsapagy.hu

A F+F Csapágy-Simmering Bt. Általános Szerzôdési Feltételei


I. A szerzôdés hatálya

Az ezen Általános Szerzôdési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak hatálya kiterjed a F+F Csapágy-Simmering Bt. (továbbiakban: F+F) által kötött szerzôdésekre, a kiadott ajánlatokra, a rendelés-visszaigazolásokra, számlákra és minden egyéb dokumentumra, valamint a
F+F által forgalmazott termékek értékesítésével kapcsolatos eljárásokra.
Az ÁSZF-tôl történô bármely eltérés csak írásos megállapodással lehetséges.

II. Árak

A forgalmazott termékek árait a boltban megtalálható árlista tartalmazza. Az ajánlatainkban feltüntetett árak
F+F raktár (üzlet) paritáson értendôk, a beépítést illetve az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az egyedi ajánlatokban szereplô árak az ajánlatátadás napjától számított 8 napig, illetve a vállalt határidôig érvényesek. Az ajánlat elfogadására nyitva álló határidô lejárta után ajánlatunk hatálytalanná válik. A listaártól eltérô ajánlat üzleti titok tárgyát képezi. Az ajánlat tartalmát, az errôl készült iratokat és számlát a szerzôdô fél köteles minden körülmények között titokban tartani, azt semmilyen formában harmadik személlyel nem közölheti. A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a szerzôdô fél a kapott kedvezményt 8 napon belül köteles F+F részére megfizetni. F+F az ezt meghaladó kárait is jogosult érvényesíteni.

III. Fizetési feltételek

A Vevô a megvásárolt termék tulajdonjogát csak a teljes vételár és járulékai (valamint késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatok) maradéktalan kifizetésekor szerzi meg.
Átutalással történô fizetés, illetve részletvásárlás esetén külön írásos megállapodás szükséges. A
F+F fizetési feltételeit ajánlataiban, rendelés-visszaigazolásaiban, illetve számláin feltüntetve közli, amelyek az áru átvételével elfogadottnak tekintendôek.

F+F termékeit azonnali készpénzes fizetés ellenében árusítja. Egyedi megállapodás alapján F+F Vevôinek átutalást engedélyezhet. A vételár késôbbi kifizetésére, vagy részletvásárlásra tett vevôi ajánlat esetén F+F-nek jogában áll elôleget, foglalót, bankgaranciát, vagy a teljes vételár elôre történô kiegyenlítését, illetve más alkalmas fizetési biztosítékot kérnie a Vevôtôl. A F+F által kért biztosíték tekintetében való megegyezés, vagy a megfelelô biztosíték határidôre történô szolgáltatásának hiányában F+F azonnali fizetést kérhet, vagy termékeinek eladását megtagadhatja.

Késedelmes fizetés, vagy átutalás esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese jár
F+F részére, késedelmi kamat jogcímén.

IV. Rajzok és dokumentumok

A Vevônek az értékesítéssel kapcsolatban esetleg átadásra kerülô műszaki rajzok, minták, leírások, (a továbbiakban: dokumentumok) a termékhez elôírásszerűen járó használati utasítás illetve termékismertetô kivételével nem kerülnek a Vevô tulajdonába és azokat csak a termék beépítéséhez, üzemeltetéséhez, valamint karbantartásához lehet kizárólag felhasználni. A felhasználást követôen ezen dokumentumokat 3 napon belül vissza kell szolgáltatni a
F+F részére. Ezen speciális dokumentumok másolása, akár kivonatosan is, valamint harmadik fél részére való továbbítása csak a F+F elôzetes írásbeli hozzájárulásával megengedett.


V. Szállítási határidô

A szállítási határidô egyedi megállapodás alapján a Vevôvel közösen kerül meghatározásra.
F+F az üzletben megtalálható árukat a teljes vételár megfizetése ellenében, vagy az átutalás, illetve a részletvásárlás részleteiben történt írásos megegyezés után azonnal átadja. Egyéb esetben a szállítási határidôként megadott idôtartam a rendelés kézhezvételétôl illetve a megállapodott fizetési biztosíték átvételétôl értendô. 
Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában megjelölt szállítási határidô eltér az ajánlatban szereplôtôl ez elôfordulhat különösen, ha az ajánlatadás és a megrendelés kézhezvétele között hosszabb idô telik el abban az esetben a megrendelés-visszaigazolásban rögzített határidô a szerzôdéses szállítási határidô. A megállapodás Vevôvel csak akkor lép hatályba, ha az új idôpont elfogadását Vevô írásban visszaigazolja. 
A
F+F természetszerűleg minden tôle telhetôt elkövet a megrendelô igénye szerinti szállítás érdekében.
Amennyiben a Vevô feltételezi, hogy nem lesz képes az árut a megállapodott idôben átvenni, úgy köteles ezt azonnal írásban közölni a
F+F részére, a várható új átvételi határidôvel együtt.
A Vevô abban az esetben is köteles fizetési kötelezettségének szerzôdésszerűen eleget tenni, ha a megállapodott napon nem tudja átvenni, elszállítani a megrendelt termékeket, továbbá a Vevôt terheli a továbbraktározás költsége és a kárveszély oly módon, mintha a terméket a szerzôdéses határidôben átvette volna.

F+F jogosult ezen túlmenôen a Vevô érdekkörében felmerült körülmény miatti késedelembôl esetlegesen keletkezô kárát is érvényesíteni.

VI. Teljesítési feltételek

A teljesítés ettôl eltérô megállapodás hiányában a
F+F telephelyén, a mindenkori nyitvatartási idôn belül történik. 

VII. Rendelés lemondása

Ha a rendelés lemondásának kézhezvételekor a
F+F a rendelést a gyártónál törölni tudja, a lemondásnak semmi következménye nincs, a Vevôtôl átvett értéket a F+F visszafizeti. 
Ha a rendelés lemondásának kézhezvételekor a rendelést a gyártónál már törölni nem lehet, de a megrendelt termékeket a
F+F 3 hónapon belül más Vevônek értékesíteni tudja, a lemondásnak semmi következménye nincs. Az esetleges értékesítésig, vagy a 3 hónap lejártáig a Vevô által átadott elôleg, foglaló, vagy egyéb érték a F+F-nél letétben marad. Amennyiben a 3 hónap alatt a megrendelt terméket nem sikerül értékesíteni, Vevô köteles a megrendelt árut átvenni és a teljes vételárat kiegyenlíteni.

VIII. Reklamáció

Reklamációval a
F+F, csak az eredeti számla bemutatását követôen foglalkozik.
A. Mennyiségi reklamáció
Mivel a mennyiségi átvétel ettôl eltérô megállapodás hiányában a
F+F telephelyén történik, mennyiségi reklamációt az átvételt követôen nem áll módjában elfogadni.
B. Minôségi reklamáció
1. Ha a termékrôl beépítése elôtt kiderül, hogy hibás, - amennyiben a hiba tényét a
F+F vizsgálata megerôsíti, - azt a F+F azonnal kicseréli, vagy a vételárat visszatéríti.
2. Ha a termékrôl csak beépítése után derül ki, hogy nem megfelelôen működik, akkor a beépítésre vonatkozó technológiai leírás másolata, a beépítést végzô dolgozó nyilatkozata, - amely szerint a terméket a vonatkozó technológiai leírás szerint építette be, - a MEO átvételi bizonylat, mindenre kiterjedôen kitöltött reklamációs jegyzôkönyv, valamint a meghibásodott termék alapján, a
F+F szakértôje bírálja el a reklamációt. A minôségi reklamáció helyszíne a F+F üzlete. Szükség esetén a F+F szakértôje, a gyártó cég által kijelölt szakemberrel közösen, a helyszínen megvizsgálja a termék beépítésének feltételeit.
Amennyiben a Vevô nem fogadja el a gyártó cég szakértôjének véleményét, a mindkét fél által elfogadott független szakértô véleménye az irányadó. A szakértôi vizsgálat költségeit annak megrendelése elôtt meg kell tudakolni és azt a feleknek el kell fogadni, illetve megelôlegezni.

Jogos reklamáció esetében a független szakértô díját a gyártó cég fizeti, ellenkezô esetben pedig a Vevô. Jogos reklamáció esetében a
F+F díjmentesen kicseréli a hibás alkatrészt, és megtéríti az alkatrész kicserélése során a Vevônél fellépô ki- és beszerelési költséget.
Nem jogos reklamáció esetén a Vevô köteles megtéríteni a
F+F és a gyártó cég, reklamáció kivizsgálásával kapcsolatos minden költségét.

Nem megfelelô tárolás, kezelés, beépítés, karbantartás, természetszerű kopás, továbbá fogyó anyagnál (pl.: ragasztó, zsír, stb.) meglévô hiány esetén a
F+F szavatossági kötelezettségeitôl mentesül.

A
F+F az esetlegesen a nem megfelelô beépítésbôl, vagy felhasználásból eredô bármilyen kár bekövetkezéséért, vagy megtérítéséért semmiféle felelôsséget nem vállal.

IX. Egyéb feltételek

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb idevonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Minden egyéb kérdésben a felek törekednek a mindkettôjük számára elfogadható, békés megoldásra.
Amennyiben mégsem sikerül megállapodni, a felek alávetik magukat az ügyértéktôl függôen a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Budapesti Fôvárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

X. Jelen Általános Szerzôdési Feltételek érvényessége

A
F+F jelen Általános Szerzôdési Feltételei érvénytelenítik a korábban kiadott hasonló dokumentumokat. Jelen Általános Szerzôdési Feltételek érvényességi határideje a következô Általános Szerzôdési Feltételek kibocsátásáig tart.

2000. január 26.

Fenyvesi László
ügyvezető